Uživatelské podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1
Firma Antikport s.r.o., se sídlem Žižkova 708, 261 01 Příbram II, IČO: 052 75 555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261077, která je provozovatelem a správcem internetového portálu na doméně www.antikport.cz, jíž je vlastníkem (dále jen „provozovatel“), a osoba využívající služeb a informací na portálu www.antikport.cz (dále jen „uživatel“) uzavírají tuto smlouvu, která vymezuje uživatelské podmínky portálu www.antikport.cz, resp. jakékoliv jednotlivé webové stránky v rámci portálu www.antikport.cz (dále jen „portál“). Smlouva mezi provozovatelem a uživatelem je uzavřena okamžikem registrace uživatele v systému portálu www.antikport.cz.

1.2
Užívání (prohlížení, využívání funkcí pro přihlášené uživatele a informace dostupné na portálu www.antikport.cz) je poskytováno bezplatně.

1.3
Provozovatel dbá, ve vlastním zájmu, na kvalitu a aktuálnost informací uvedených na portálu www.antikport.cz, ale nenese zodpovědnost za případné chyby, nepřesnosti nebo nepravdivé údaje u firemních záznamů.

1.4
Provozovatel vyzývá uživatele, který zjistí nějakou nesrovnalost mezi firemním záznamem a skutečností, aby upozornil provozovatele na zjištěnou nesrovnalost. Tímto však provozovateli nevzniká žádný závazek vůči uživateli.

1.5
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, který uživateli může vzniknout z důvodu použití nebo i nemožnosti použití portálu www.antikport.cz.

1.6
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které lze přejít prostřednictvím portálu www.antikport.cz.

1.7
Veškeré informace, které portál www.antikport.cz poskytuje, slouží výhradně pro vlastní potřebu uživatele. Je zakázáno je kopírovat a dále šířit (zadarmo nebo za úplatu), upravovat, používat do jiných programových produktů. Provozovatel je výlučným vlastníkem majetkových i autorských práv, informací uvedených na portálu www.antikport.cz.

1.8
Uživatel nesmí používat portál takovým způsobem, který by vedl k jeho poškození, omezení funkčnosti, poškození práv provozovatele nebo jakéhokoli účastníka portálu.

1.9
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem internetu na straně uživatele.

2. registrace uživatele a uživatelský účet

2.1
Registrovat se a spravovat uživatelský účet může pouze uživatel s plnou svéprávností.

2.2
Registrací uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na elektronickou adresu uvedenou při registraci. Zasílání obchodních sdělení lze zrušit nebo aktivovat v nastavení účtu.

2.3
Uživatel nesmí používat svůj účet, nebo nechat druhou osobu používat účet způsobem, který by porušoval tyto podmínky.

2.4
Při registraci je uživatel povinen vyplnit e-mail, ke kterému má uživatelské právo a vložit heslo, toto heslo je povinen nikomu nesdělovat, aby nedošlo ke zneužití účtu.

2.5
Na jeden e-mail je možné registrovat pouze jeden účet.

2.6
Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet může být nedostupný, zejména v případě údržby hardware a software a rovněž i v dalších případech stanovených ve smlouvě.

3. Ochrana osobních údajů

3.1
Uživatel uzavřením této smlouvy uděluje provozovateli svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů uživatele a rovněž i souhlas kontaktovat uživatele na jeho korespondenční či e-mailové adrese, které uživatel uvedl při registraci, nebo na jiných jím sdělených kontaktech, a to nejen ve věcech tohoto smluvního vztahu, ale i za účelem informování uživatele o nových výrobcích, službách, nabídkách, slevových akcích a jiných obchodních sděleních. Tento souhlas se uděluje i dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Provozovatel se zavazuje poskytnuté osobní údaje uživatele spravovat a zpracovávat způsobem podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména se zavazuje zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje a shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu, a to i po skončení této smlouvy. Uživatel jako subjekt údajů je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat, příp. žádat o vysvětlení či o odstranění závadného stavu a nepřesností.

3.2
Nesouhlas uživatele se zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů provozovatelem, je uživatel povinen oznámit provozovateli písemně na adresu provozovatele (Antikport s.r.o., Žižkova 708, 261 01 Příbram II), elektronicky (info@antikport.cz), nebo prostřednictvím datové schránky (ID: kacy8wa).

4. Zrušení uživatelského účtu, ukončení smluvního vztahu

4.1
Provozovatel si vyhrazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě právo zrušit účet, pokud uživatel porušuje nebo nesplňuje uživatelské podmínky či jiné podmínky sjednané ve smlouvě.

4.2
K ukončení smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem dochází v těchto případech:

a) okamžitým zrušením účtu uživatele ze strany provozovatele, porušuje-li či nesplňuje-li uživatel podmínky sjednané v této smlouvě
b) zrušením účtu uživatele ze strany provozovatele, který je oprávněn tak učinit po uplynutí 14 kalendářních dnů, počínající dnem následujícím po odeslání výpovědi provozovatele uživateli, k čemuž je provozovatel oprávněn i bez udání důvodů
c) zrušením účtu ze strany uživatele, který je tak oprávněn učinit kdykoliv a bez udání důvodů.
d) okamžitým zrušením účtu v případě odvolání dříve poskytnutého souhlasu uživatele se zpracováním jeho osobních údajů provozovatelem
e) zrušení účtu uživatele z důvodu ukončení podnikatelské činnosti provozovatele

4.3
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, který uživateli vznikne z důvodu zrušení uživatelského účtu v souladu s těmito podmínkami.

5. Komunikace, kontaktní e-mail

5.1
Doručování všech zásilek na základě této smlouvy probíhá primárně elektronicky, a to prostřednictvím veřejné datové sítě na e-mailovou adresu uživatele, která je uvedena v jeho uživatelském účtu jako kontaktní a v případě provozovatele pak na jeho emailovou adresu zveřejněnou na portálu www.antikport.cz, vyjma vyjádření nesouhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů.

5.2
Ve všech případech, kdy je pro účinnost určitého úkonu potřeba jeho doručení nebo oznámení druhé straně, nabývá úkon účinnosti nejen okamžikem skutečného doručení, ale i v těchto případech:

  • zásilka se považuje za doručenou dnem, kdy se emailová zpráva doručována prostřednictvím veřejné datové sítě, obsahující příslušný úkon odeslaná na emailovou adresu uživatele či provozovatele vrátí jako nepřevzatá, nepřečtená či nevyžádaná, nebo
  • zásilka se považuje za doručenou třetím dnem následujícím po odeslání emailové zprávy doručované prostřednictvím veřejné datové sítě, nevrátí-li se tato jako nepřevzatá, nepřečtená či nevyžádaná.

5.3
Dojde-li ke změně e-mailové adresy uživatele, je uživatel povinen bezodkladně nastavit nový kontaktní e-mail v jeho uživatelském účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za následky, které vzniknou uživateli vlivem odesílání sdělení na neaktuální kontaktní e-mail uvedený v uživatelském účtu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1
Uživatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Uživatelskými podmínkami portálu www.antikport.cz a se Zásadami ochrany osobních údajů.

6.2
Veškeré právní vztahy související s portálem www.antikport.cz se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užívání portálu realizován, resp. i bez ohledu na místo, kde byla provedena registrace uživatele.

6.3
Souhlasem s uživatelskými podmínkami dává uživatel na vědomí, že uvedeným podmínkám rozumí a nemá k nim žádné výhrady.

6.4
Naváže-li uživatel kontakt s firmou zapsanou na www.antikport.cz, je sám zodpovědný za obsah sdělení. Uživatel nesmí prostřednictvím portálu www.antikport.cz šířit obchodní sdělení v rozporu se zákonem č.480/2004 Sb.

6.5
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu uživatelských podmínek podle vlastního uvážení. Nové podmínky budou zveřejněny na portálu www.antikport.cz a platí dnem zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Uživateli bude změna oznámena alespoň jeden týden předem na jeho kontaktní e-mail, a to pouze v případě, že změna zásadně upravuje vztah mezi uživatelem a provozovatelem. Nesouhlas s novými uživatelskými podmínkami uživatel vyjádří zrušením jeho uživatelského účtu. Nezruší-li uživatel svůj uživatelský účet do doby účinnosti nových podmínek, má se za to, že je s nimi srozuměn a s nimi souhlasí.

6.6
Provozovatel a uživatel se pro případ, že uživatel není v postavení spotřebitele, dohodli, že na tuto smlouvu a z ní vyplývající práva a povinnosti stran se nevztahují ust. § 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vylučuje se právo zhotovitele domáhat se u soudu spravedlivého uspořádání práv a povinností stran podle § 577 občanského zákoníku.

6.7
Provozovatel a uživatel v plném rozsahu odkazují na sjednaný obsah této smlouvy a žádný z nich neodkazuje ani odkazovat nebude na vzájemné obchodní zvyklosti. Oba rovněž vylučují aplikaci ustanovení § 557 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.8
Případná neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek zásadně neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost smlouvy jako celku - v takovém případě zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nedotčena. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, se účastníci zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým platným a účinným ustanovením, které bude vycházet z principů, na kterých tato smlouva spočívá a bude respektovat její účel a smysl.

6.9
Tyto uživatelské podmínky portálu www.antikport.cz nabývají platnosti dne 25. 5. 2018.

Copyright © 2016 Antikport.cz

Hlavní stránka | Antikport.cz

 facebook

Webdesign: netlogix.cz